Åtgärder & implementering

CERO  stödjer utformning av en optimal handlingsplan som styr mot de mål som organisationen formulerat. CERO-analysen är anpassad att fungera som beslutsunderlag för workshops där medarbetare och ledning enas kring vilka åtgärder som är optimala utifrån rådande förutsättningar och medarbetarnas preferenser.

Hur uppnås klimatekonomiska lösningar inom organisationen?
Reskostnader och utsläpp hänger ihop. Analysen syftar till att identifiera de lägst hängande frukterna först, med störst ekonomisk besparingspotential. Efter att målet är definierat inleds arbetet med en kartläggning av utsläpp och kostnader från organisationens tjänsteresor och arbetspendling i dagsläget. Statistisk modellering och cost-benefit analyser ligger till grund för att ta fram beslutsunderlaget.

CERO Processen

Analys

Reskostnader och utsläpp hänger ihop. Analysen syftar till att identifiera de lägst hängande frukterna först, med störst ekonomisk besparingspotential. Efter att målet är definierat inleds arbetet med en kartläggning av utsläpp och kostnader från organisationens tjänsteresor och arbetspendling i dagsläget. Statistisk beteendemodellering och cost-benefit analyser ligger till grund för att ta fram beslutsunderlaget.

Handlingsplan

CERO stödjer utformning av en optimal handlingsplan som styr mot de mål och målscenarier som utvecklats i analysen. CERO-analysen är anpassad att fungera som beslutsunderlag för workshops där medarbetare och ledning enas kring vilka åtgärder som är optimala utifrån klimateffekt, ekonomi och medarbetarnas preferenser.

Benchmarking

Samtliga företag som genomfört uppföljning av CERO har uppnått utsläppsreduktioner på över 20 %, parallellt med ekonomiska effektiviseringar av miljonbelopp. Benchmarking är en central del i processen, där kunskapsöverföring möljiggörs mellan CERO-organisationerna.

Organisationer som tillämpar CERO

Genomförande

För att uppnå de potentiella effekter som redogjorts för i CERO-analysen krävs att en handlingsplan upprättas för att förändra resandet i praktiken. Det finns olika sätt att påverka resandet inom organisationen, där väl valda åtgärder tillsammans skapar störst effekt. Centralt för att få igång en kraftfull förändringsprocess är att skapa förståelse och bred förankring i en projektgrupp, där man tillsammans har god insyn i såväl målbilder som resultat och metodik i CERO-analysen. Med detta som grund kan en handlingsplan upprättas med ansvarsfördelning av prioriterade åtgärder som tillsammans styr mot det uppsatta målet. Ett sätt att få till detta är genom workshopövningar som handleds av experter som genomfört CERO-analysen och som kan hjälpa gruppen fram till konsensusbeslut för att komma vidare i det praktikiska arbetet.

Uppföljning

Företag och andra organisationer som följt upp effekterna av CERO, påvisar utsläppsreduktioner på ca 10-20 %, parallellt med ekonomiska effektiviseringar av miljonbelopp samt nöjdare medarbetare. CERO genererar även underlag för uppföljningssystem som GHG-protocol (scope 1 och 3).