Tillgänglighetsanalyser  och flyttanalyser med SIM-CERO

Simuleringsverktyget SIM-CERO kan specifikt undersöka kollektivtrafiktillgänglighet, cykeltillgänglighet och bilvägar till specifika målpunkter (stora arbetsplatser, eller andra valda knutpunkter), utan att enkätundersökning genomförs. Ur simuleringsverktyget kan även analyseras hur konkurrenskraftig kollektivtrafik och andra transportmedel är i relation till varandra. SIM-CERO har tillämpats av en rad större företag som står i begrepp att flytta.

Då en arbetsplats överväger flytt mellan alternativa adresser är följande nyckeltal avgörande för beslutet, och skattas ur en vetenskapligt testad färdmedelsvalsmodell:

  • Sammanlagt antal kilometer med bil, kollektivtrafik, cykel och gång mellan bostadsadresser och målpunkter
  • Restidskvoter mellan kollektivtrafik, cykel och bil för att bedöma konkurrenskraft av alternativa färdmedel i olika geografiska områden
  • Sannolikhet att medarbetare väljer mellan olika färdmedel utifrån skillnader i restider med respektive färdslag
  • Fysisk aktivitet vid arbetspendling med cykel, gång, samt promenad till/från kollektivtrafikhållplats
  • Sammanlagd klimateffekt för medarbetarnas arbetspendlingsresor till de alternativa adresserna